Το κέντρο αποκατάστασης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών «Γράφω και μιλώ» έχει στόχο την έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών που είναι στην ομάδα υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν ή εμφανίζουν κάποιου βαθμού καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, της επικοινωνίας, των σχολικών ικανοτήτων, του νοητικού και του κοινωνικο-συναισθηματικού τομέα, καθώς και του τομέα της αυτοεξυπηρέτησης. 

The mission of our clinic Write and Speak (in Greek: Grafo kai Milo) is the early detection and intervention of children who exhibit or belong to high risk groups of exhibiting a delay in the following areas: speech and language development, communication, learning abilities, mental and socio-emotional skills, as well as self care.Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη και αποκατάσταση των προβλημάτων λόγου και ομιλίας, επικοινωνίας, σίτισης και κατάποσης σε βρέφη, παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η αξιολόγηση στο χώρο μας γίνεται μέσω σταθμισμένων δοκιμασιών για την έγκυρη διάγνωση των δυσκολιών στους παραπάνω τομείς. Μετά την αξιολόγηση οι γονείς ενημερώνονται για τα αποτελέσματα και την προτεινόμενη παρέμβαση, η οποία συναποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε παιδιού και των αιτημάτων των γονέων του. Έτσι, προκύπτει ο σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής παρέμβασης που στόχο έχουν την ανάδειξη των μέγιστων δυνατοτήτων του κάθε παιδιού.


Speech and Language Therapy

Speech and language therapists (SLTs) work with children and adults who have difficulties in speech, language and communication. SLTs also treat people with dysphagia (swallowing problems). The assessment in our clinic is done through standardized tests which aim to accurately diagnose the aforementioned difficulties. As soon as the assessment is completed, caregivers are fully informed about the results and the suggested treatment. The treatment plan is decided after having considered the individual’s needs as well as the caregivers’ demands.Συμβουλευτική – Ψυχολογική Υποστήριξη

Η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη αποτελεί βασικό συστατικό της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών και εφήβων. Ένα μεγάλο ποσοστό δυσκολιών σχετίζονται με δυσκολίες που αφορούν στην συναισθηματική και στην ψυχο-κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων στο σχολικό και στο οικογενειακό περιβάλλον. Στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες το αυξημένο άγχος, η αποφυγή των σχολικών καθηκόντων, η σχολική φοβία αποτελούν συχνά συμπτώματα. Επιπλέον, ο φόβος αποτυχίας στις εξετάσεις και οι ανησυχίες σχετικές με την αποδοχή τους από την ομάδα των συνομήλικων, τις κοινωνικές τους σχέσεις, την αυτοεκτίμησή τους και τη μελλοντική τους πορεία είναι κάποια από τα προβλήματα που βιώνουν συχνά οι έφηβοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική κρίνεται απαραίτητη τόσο για τα παιδιά και τους εφήβους όσο και για τους γονείς τους που βιώνουν τις δικές τους αγωνίες σχετικά με τον τρόπο που θα υποστηρίξουν στα παιδιά τους.

Μερικοί από τους τομείς στους οποίους παρεμβαίνει ο ψυχολόγος είναι: η κοινωνική αλληλεπίδραση, η συναισθηματική ανάπτυξη, οι δεξιότητες προσαρμογής, η οργάνωση συμπεριφοράς, οι δεξιότητες ομάδας και οι δεξιότητες παιχνιδιού.

 Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία στοχεύει στην ενίσχυση και ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων, δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης, αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων παιχνιδιού και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσω διαφόρων τεχνικών και προσεγγίσεων.


Occupational Therapy

Occupational therapy aims at developing and enhancing children’s functional, perceptual and kinetic skills, entertainment and play skills and activities of daily living, through various techniques and approaches.Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή έχει ως στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και την ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους. Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αφορούν στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία, στην κατανόηση κειμένου, στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και στα μαθηματικά. Δυσκολίες παρουσιάζονται επίσης στις στρατηγικές μελέτης, στην παρακολούθηση της διδασκαλίας στο σχολείο και στην οργάνωση χρόνου και μελέτης στο σπίτι. Πέρα από το μαθησιακό τομέα, η ειδική αγωγή στοχεύει και στην εξάσκηση γνωστικών δεξιοτήτων όπως η μνήμη, η προσοχή και η αντίληψη, καθώς και στην εξάσκηση δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και κοινωνικής προσαρμογής.


Special Education

The objective of Special Education is the timely detection and treatment of children’s special learning needs as well as the effective development of their abilities. Learning difficulties are the most common and involve reading, writing and spelling along with oral language production and mathematics. Special education also aims to develop cognitive abilities such as memory, attention and comprehension, as well as to practice time management skills and reading skills, at home and in the school environment.


Counseling - Psychological support

Socio-emotional development comprises a main part of children’s and adolescents’ total development. Children with learning difficulties are often diagnosed with high anxiety and tend to avoid school duties. The fear of failure in exams, as well as anxiety for their academic future, issues of self-esteem, peer acceptance and bullying compose some of the problems that children and adolescents have to deal with. In such cases the psychologist intervenes in areas such as behavioral planning skills, adaptation skills, social interaction and emotional development.